لیست کامل پروژه‌ها

پروژه های بین المللی

تهیه برنامه های اقتضایی پیشرفته برای مدیریت ایمن پسماندهای جامد در تهران در پاسخ به شیوع COVID-19 و همه گیری آن در آینده
(2019) تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
مشاوره سیاسی و حقوقی اصلاحیه کیگالی
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق