لیست کامل پروژه‌ها

پروژه های بین المللی

(2019) تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
مشاوره سیاسی و حقوقی اصلاحیه کیگالی
(2018) تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق