لیست کامل پروژه‌ها

مهندسین مشاور محیط آب

 • سيستم هاي تصفيه، انتقال و توزيع آب شرب
 • مطالعات امکانسنجی و تهیه طرحهای تأسیسات توزیع آب
 • تهیه طرحهای خطوط جمع آوری و انتقال آب
 • مطالعات ، پایش و بازبینی شبکه های توزیع آب موجود...
 • محاسبه نشت فیزیکی وآب به حساب نیامده
 • تهیه طرحهای تلمبه خانه ها و تأسیسات تصفیه خانه های آب و ابنیه مربوط
 • مطالعات روشهای کاهش آبهای بحساب نیامده و مدیریت مصرف
 • تهیه طرحهای مخازن جمع کننده، ذخیره و تأمین فشار فولادی و بتنی
 • طراحی سیستم های تعمیرات و نگهداری شبکه و خطوط لوله آب
 • سيستم هاي تصفيه، انتقال و توزيع آب شرب
 • مطالعات امکانسنجی و تهیه طرحهای تأسیسات توزیع آب
 • تهیه طرحهای خطوط جمع آوری و انتقال آب
 • مطالعات ، پایش و بازبینی شبکه های توزیع آب موجود...
 • محاسبه نشت فیزیکی وآب به حساب نیامده
 • تهیه طرحهای تلمبه خانه ها و تأسیسات تصفیه خانه های آب و ابنیه مربوط
 • مطالعات روشهای کاهش آبهای بحساب نیامده و مدیریت مصرف
 • تهیه طرحهای مخازن جمع کننده، ذخیره و تأمین فشار فولادی و بتنی
 • طراحی سیستم های تعمیرات و نگهداری شبکه و خطوط لوله آب

محیط زیست


ادامه مطلب...