لیست کامل پروژه‌ها

پروژه های بین المللی

مشاوره سیاسی و حقوقی اصلاحیه کیگالی
تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق