لیست کامل پروژه‌ها

محیط زیست

مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای شهرستان های زنجان و ایجرود
انجام طرح مطالعاتی ارزشیابی اثرات زیست محیطی سایت دفن پسماندهای عادی شهر شیراز
مطالعات و مشاوره طرح جامع پسماند شهرستان قاین
تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی هفشجان
(2019) تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
نظارت عالیه و کارگاهی سایت دفن بهداشتی گندک دماوند
مشاوره سیاسی و حقوقی اصلاحیه کیگالی
ارزیابی زیست محیطی پردیس لاکان
پروژه طرح مدیریت پارک آبی- ساحلی بندر دیر نخیلو
ارزیابی زیست محیطی دماوند
طرح جامع مدیریت پسماند شهر کمالشهر
ارزیابی زیست محیطی (همدان)
مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی استان تهران و حوضه آبریز استان تهران به غیر از شهر تهران
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن پسماندهای عادی رودشور
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن پسماندهای عادی زیست اختر غرب