لیست کامل پروژه‌ها

محیط زیست

مشاوره سیاسی و حقوقی اصلاحیه کیگالی
تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
ارزیابی زیست محیطی پردیس لاکان
پروژه طرح مدیریت پارک آبی- ساحلی بندر دیر نخیلو
ارزیابی زیست محیطی دماوند
طرح جامع مدیریت پسماند شهر کمالشهر
ارزیابی زیست محیطی (همدان)
طرح جامع مدیریت پسماند شهر دماوند
مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی استان تهران و حوضه آبریز استان تهران به غیر از شهر تهران
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن پسماندهای عادی رودشور