لیست کامل پروژه‌ها

فاضلاب و آب های سطحی

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر دماوند
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیلاب شهر آبسرد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیلاب شهر دامغان
مطالعات مرحله اول طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیلاب شهر پاکدشت
مطالعات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 54 روستا مربوط به زون های 1، 2 و 3 ایران