100%

تکمیل شده
تکمیل شده
وضعیت پروژه
100 کیلومتر
مجموع طول لوله گذاری
کانالهای بتنی و لوله های پلی تیلن کاروگیت و لوله های فولادی
جنس لوله های مورد استفاده
ابعاد بسیار پایین تا لوله به قطر 2000 میلیمتر
قطرهای مورد استفاده
شهر دماوند
محدوده مطالعات
50.000 نفر
جمعیت تحت پوشش