98%

در حال انجام
در حال انجام
وضعیت پروژه
250 کیلومتر
مجموع طول لوله گذاری
GRP, UPVC, DI
جنس لوله های مورد استفاده
200 میلیمتر تا 1400 میلیمتر
قطرهای مورد استفاده
13 ایستگاه پمپاژ با مجموع توان 1.5 مگاوات
مشخصات ایستگاه پمپاژ
شهرستان الشطره عراق
محدوده مطالعات
250.000 نفر
جمعیت تحت پوشش