85%

در حال انجام
در حال انجام
وضعیت پروژه
99 کیلومتر
مجموع طول لوله گذاری
پلی اتیلن- چدن داکتیل- فولادی
جنس لوله های مورد استفاده
63 تا 1000 میلیمتر
قطرهای مورد استفاده
تعداد 3 مخزن بتنی به مجموع حجم 45000 مترمکعب
مشخصات مخزن بتنی
تعداد3 ایستگاه پمپاژ و 28 اتاقک سرچاهی با مجموع توان 2000 کیلووات
مشخصات ایستگاه پمپاژ
شهر بابل
محدوده مطالعات
333.837 نفر
جمعیت تحت پوشش