100%

تکمیل شده
550 کیلومتر
مجموع طول لوله گذاری
پلی اتیلن و چدن داکتیل
جنس لوله های مورد استفاده
63 تا 450 میلی متر
قطرهای مورد استفاده
15 مخزن بتنی به مجموع حجم 17.500 مترمکعب
مشخصات مخزن بتنی
22 اتاقک سرچاهی برای چاهها و قنوات با مجموع توان 0.7 مگاوات و تعداد 13 ایستگاه پمپاژ با مجموع توان 1.5 مگاوات
مشخصات ایستگاه پمپاژ
1.600.000 نفر
جمعیت تحت پوشش
تکمیل شده
وضعیت پروژه
محدوده و حریم شهر کرج
محدوده مطالعات