95%

درحال اجرا
900km
مجموع طول لوله گذاری
پلی اتیلن دجداره (کاروگیت) برای خطوط ثقلی و پلی اتیلن تکجداره برای خطوط تحت فشار
جنس لوله های مورد استفاده
110 تا 400 میلی متر
قطرهای مورد استفاده
15000 منهول و 45 ایستگاه پمپاژ
مشخصات ایستگاه پمپاژ
153.000 نفر
جمعیت تحت پوشش
درحال اجرا
وضعیت پروژه
20 استان از شمالشرق تا جنوبغرب ایران
محدوده مطالعات