100%

12
مجموع طول لوله گذاری
پلی اتیلن
جنس لوله های مورد استفاده
63 تا 125و 315 میلی متر
قطرهای مورد استفاده
تعداد 1 ایستگاه پمپاژ و سیستم کنترل مرکزی با توان 197 کیلووات
مشخصات ایستگاه پمپاژ