خبرهـــا

رویدادها و تازه‌های خبری

تدوین راهنمای تهیه برنامه مدیریت پسماند کارگاهی شهر تهران

  • Title
  • Title
بر اساس مطالعات دومین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران، هدف اصلی از تدوین برنامه مدیریت پسماندهای کارگاهی در شهر تهران "کاهش اثرات سوء زیست محیطی، ایمنی و سلامت و اقتصادی دفن غیر اصولی پسماندهای ناشی از ساخت و سازها در شهر تهران" می باشد. از سوی دیگر از اهداف فرعی تدوین برنامه مدیریت پسماند کارگاهی در شهر تهران می توان به موارد زیر اشاره کرد: - بهبود تدریجی تفکیک از مبدا توسط پیمانکاران - صرفه جویی در هزینه و زمان مدیریت پسماند در مراحل بعدی مدیریت پسماند (بازیابی منابع و دفع) - پیشگیری از دفن غیر قانونی به خصوص در مناطق با فاصله زیاد از مراکز دفن - کاهش هزینه های دفن و بهبود شیوه های دفن مهندسی