خبرهـــا

رویدادها و تازه‌های خبری

ابلاغ قرارداد طرح عملیاتی نمودن تعهدات EMP نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان

  • Title
  • Title
هدف از انجام این مطالعات: اجرایی شدن تعهدات برنامه مدیریت محیط زیست از طریق بررسی میزان تطابق برنامه ارائه شده با اقدامات انجام شده از سوی کارفرما و نظارت بر اجرای اقدامات می باشد.