parallax background

حوزه های فعالیت و توانمندی‌ها

این شرکت در زمینه های تخصصی مورد اشاره در فازهای مطالعات، طراحی و نظارت فعالیت دارد.

آب

سیستم‌های تصفیه، انتقال و توزیع آب

 • مطالعات امکانسنجی و تهیه طرحهای تأسیسات توزیع آب
 • تهیه و اجرای طرحهای خطوط جمع آوری و انتقال آب.
 • مطالعات و پایش و بازبینی شبکه های توزیع آب موجود.
 • محاسبه نشت فیزیکی وآب به حساب نیامده.
 • تهیه طرحها و اجرای تلمبه خانه ها و تأسیسات تصفیه خانه های آب و ابنیه مربوط.
 • مطالعات روشهای کاهش آبهای بحساب نیامده و مدیریت مصرف.
 • تهیه طرحها و اجرای مخازن جمع کننده، ذخیره و تأمین فشار فولادی و بتنی.
 • طراحی سیستم های تعمیرات و نگهداری شبکه و خطوط لوله آب.
 • مطالعات و اجرای طرح سیستمهای اطفاء حریق.
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تله متری و کنترل از راه دور مخازن.

 • مطالعات امکانسنجی و تهیه طرحها و اجرای شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب و آب های سطحی.
 • تهیه طرحها و اجرای تلمبه خانه ها و تأسیسات تصفیه خانه های آب های سطحی و فاضلاب شهری وصنعتی و ابنیه مربوط.
 • طراحی و اجرای سیستم های تعمیرات و نگهداری شبکه و خطوط لوله فاضلاب و آب های سطحی.

فاضلاب و آب های سطحی

سیستم‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و آب های سطحی


محیط زیست

مطالعات زیست محیطی، ارزیابی و مدیریت

 • مطالعات زیست محیطی طرحهای جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب.
 • ارزیابی زیست محیطی
 • مطالعات کیفی و پایش آبهای سطحی و زیرزمینی.
 • مطالعات مدیریت پسماند.
 • مطالعات زیست محیطی مربوط به آب، خاک و هوا.
 • شناخت و پیشگیری آلایشهای محیط زیست.
 • چاره اندیشی برای رفع آلایشها و بازسازی محیط زیست.
 • بازیافت مواد و انرژی.
 • پایش محیط زیست.
 • رفع و کاهش آلودگی ها
 • تکنولوژی پاک
 • صرفه جویی در انرژی و مواد
 • تنوع زیستی
 • مدیریت زیست محیطی
 • مطالعات مدیریت شهری
 • طرا حی و استقرار برنامه ریزی و کنترل پروژه براساس استاندارد بین المللی PMBOK .
 • ارائه خدمات مربوط به استقرار سیستمهای مدیریت زیست محیطی (سری ISO 14000) و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18000)
 • ارائه خدمات مربوط به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 • مطالعات و انجام طرحهای آبیاری و زهکشی.
 • مطالعات، طراحی و اجرای بندهای انحرافی و سازه های آبگیر.
 • مطالعات ، طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری، انتقال و توزیع آب خام و آبرسانی فضای سبز.
 • تعریف و انجام پروژه های پژوهشی.
 • فراهم نمودن شرایط برای پشتیبانی تصمیم برای مدیران با استفاده از ایجاد پایگاه های داده.

کشاورزی

طرح های آبیاری و زهکشی


رودخانه و منابع آب

طرح های آب های سطحی و زیرزمینی

 • مطالعات طرحهای جمع آوری وکنترل آبهای سطحی و بازچرخانی آب.
 • مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی.