20%

در حال انجام
در حال انجام
وضعیت پروژه
کشور ایران
محدوده مطالعات
80.000.000 نفر
جمعیت تحت پوشش